Recent Stories

 • KalhuSai Bow Meehunge Ihthihard #KSBMI: 04 – Badhige TV

  KalhuSai Bow Meehunge Ihthihard #KSBMI: 04 – Badhige TV

  Thoughts. Constantly evolving in our minds, speculating on all around us. However insignificant a thought may seem to be, you never know what it can expand into unless it is shared. The unshared thought simply drowns in oblivion, taking along with it the plethora of other ideas and opinions that hearing this thought might have bred in other minds. Emmenge presents an excerpt from a conversation where one such thought is shared, and branches out into a myriad opinions.

  Continue reading »

 • A Political Storm

  A Political Storm

  The Original Dhivehi article written by one of our contributor, Adheeb  can be found here. Translated by Mariyath Mohamed . Click link below each image to play media. This is a response to the Haveeru article, dated 27th January 2012, which focused on the speech given by Dr. Waheed on the occasion of the Independence Day. The text in bold is a translation of what Dr. Waheed stated in the Speech published in Haveeru. Having sailed into a political storm, the […]

  Continue reading »

 • Love Palestine, hate racism

  Love Palestine, hate racism

  The Maldives is probably one of the most faithful supporters of Palestine, and our relationship with the people of Palestine goes beyond diplomacy. Maldivians see Palestinians as their ‘Muslim brothers and sisters’ and as long as I can remember there has always been a prayer for the people of Palestine included in our Friday sermons. We have vowed to ‘stand shoulder to shoulder with Palestine’ in its bid to gain full membership at the UN and it would not be […]

  Continue reading »

 •  
 • Reflections on 2012

  Reflections on 2012

  It’s the end of 2012 and what a year it has been. Almost one year ago I remember having a conversation with someone who wrote a daily blog for 365 days in 2011 – he wrote pieces on his wedding day and even during his honeymoon! I was inspired by his commitment and although my blogging ambitions were different to his, I had a lot of fun writing whatever I could manage in what turned out to be a very […]

  Continue reading »

 • INVESTIGATIVE FINDINGS ON THE INCIDENT OF SHOOTING AT MAAFUSHI JAIL – A Translation

  INVESTIGATIVE FINDINGS ON THE INCIDENT OF SHOOTING AT MAAFUSHI JAIL – A Translation

  [issuu width=420 height=297 titleBarEnabled=true backgroundColor=%23222222 documentId=121223073016-3c319e86bf7f4a869b6b5e8652a371ad name=adc_exemption username=emmenge tag=coup unit=px v=2] I was at a cafe in Male’ recently. As usual our conversation ended up in politics. Tonight  the conversation revolved around the death of Evan Naseem and the subsequent prison uprising that ensued. The prison mayhem was quelled by the prison guards directly shooting at the inmates, in some cases the prisoners were shot from behind, resulting in the death of three inmates. In the heated argument we hit […]

  Continue reading »

 • Dr.Waheed to Cancel GMR Agreement with Chinese Backing

  Dr.Waheed to Cancel GMR Agreement with Chinese Backing

  [issuu width=420 height=297 titleBarEnabled=true backgroundColor=%23222222 documentId=121125162438-0aebb96f066f48d58f6a233566f560ef name=adc_exemption username=emmenge tag=coup unit=px v=2] Given the conditions under which President Dr Mohamed Waheed Hassan came to power, he has been under immense pressure from the opposition and international community as well. Then he faced the unfortunate pressure from within his coalition government when they escalated their demands to annul the GMR concession agreement. He wouldn’t want to make them unhappy, lest he face the same fate as his predecessor. But then, annulling the […]

  Continue reading »

 •  
 • ޗެމްޕިއަންޝިޕް

  ޗެމްޕިއަންޝިޕް

  20 ވަނަ އެމ.ްބީ.އޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފިރިހެން ޑިވިޝަންގައި މި އަހަރު ޖުމްލަ 8 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވޭ. މިމުބާރާތަކީ ޑިވިޝަނެއްނެތި އޯޕަންކޮށްލާފައިވާ މުބާރާތަކަށްވުމުން އެއްވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޓޮޕް ކްލަބްތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އެކީ ވާދަވެރި މެޗްތަކެއް ކުޅެލުމުގެ ފުރުސަތު 2ވަނަ ޑިވިޝަނަގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބިފައިވެއެވެ. ބައެއް ޓީމްތައް މިހެންވުމުން ދުރާލާ ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެގޮތުން ނުހަނު ހުނަރުވެރި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކެއް މިމުބާާރާތުގައި ފާހަގަވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. މުބާރާތް ފުރިހަމަ ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން މުބާރާތް ތެރޭގައި ބެހެއްޓުނު ފީބާ ސްޓޭންޑަރޑް ޑިޖިޓަލް ސްކޯރ ބޯރޑް މިމުބާރާތް އިތުރަށް ކުލަގަދަ ކޮށްލުވާލަދީފައިވެއެވެ. އަދި ފައިނަލް މެޗްގެ އިންޓަވަލް ގަޑީގައި ހާއްސަ އިވެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅިބެލުންތެރިންނަށް 3ޕޮއިންޓް އަދި ފްރީތްރޯ ކޮމްޕެޓިޝަންއެއްވެސް ވަނީ ބާއްވާގޮތަށް ރޭވިފައެވެ.

  Continue reading »

 • The Death of Good

  The Death of Good

  [issuu width=600 height=400 shareMenuEnabled=false backgroundColor=%23222222 documentId=120909090306-e32ba2a65f634a8b9d2601c134689960 name=death_of_good username=emmenge tag=comic unit=px v=2] The world has become a dark and dreary place, humanity has become a shadow of its former self. Life for us moves on only to give us pleasure and most of the time it does not matter how we achieve it. If we have to step on our grandmother it`s sad to say that we do it. Humanity is losing the battle with itself, a battle since the beginning […]

  Continue reading »

 • މާމަޑުއްވަރިން

  މާމަޑުއްވަރިން

  މަދު ގަހުގެ ދަށުގަ އެލުވާފަ އިންނަ އުނދޯލީގަ އިނީމަ ނުއެއް ތެމޭނެ މަދުގަހުގެ ފަތްތައް ހުންނަނީ އެބުނާ ކަހަލަ ފިކުރުތައް ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވާރޭގަޔާއި އަވީގަވެސް ފިކުރެއްނެތި ފިކުރުކޮށްލަން އިނދެވޭ ގޮތަށް ފަތްފުރާޅެއްހެން އަބަދުވެސް އެތާ އިންނަނަމަ ތި ބަހަނާތައް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ އަތާއި ފައިގެ ނާރުތައް ދުވެފަ ހުންނަ ގޮތްގޮތް ވަގަށް ބަލަން އުޅޭކަށް ނުޖެހޭނެ ވިހަ ލަގޮނޑިވެސް ފެންނާނެ، ދެވާ ދެވަލަށް އޮޅުލާތަންވެސް ފެންނާނެ އިރުވާހުދު އަންނާނެ މޮރިސްގެ އުކުޅުތައް ކުކުޅު ހިތުދަސްކުރާގޮތްވެސް އެނގޭނެ “މާމަޑުއްވަރީ” އޭނަ ބުނީ މާމަ ދުށް ވަރިޔޯ މީނަ ބުނީ މާ މަޑު ވަރިޔޯ ބޮސް ބުނީ އަސްލު ފެންނަތަނޯ އަހަރެން ބުނީ އެއްހާލަތުން އަނެއް ހާލަތަށް ދާ ފަށަލަޔޯ އެފަށަލައިގަ އަސްލު […]

  Continue reading »

 •