ޗެމްޕިއަންޝިޕް

20 ވަނަ އެމ.ްބީ.އޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފިރިހެން ޑިވިޝަންގައި މި އަހަރު ޖުމްލަ 8 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވޭ.
މިމުބާރާތަކީ ޑިވިޝަނެއްނެތި އޯޕަންކޮށްލާފައިވާ މުބާރާތަކަށްވުމުން އެއްވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޓޮޕް ކްލަބްތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އެކީ ވާދަވެރި މެޗްތަކެއް ކުޅެލުމުގެ ފުރުސަތު 2ވަނަ ޑިވިޝަނަގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބިފައިވެއެވެ. ބައެއް ޓީމްތައް މިހެންވުމުން ދުރާލާ ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެގޮތުން ނުހަނު ހުނަރުވެރި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކެއް މިމުބާާރާތުގައި ފާހަގަވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

މުބާރާތް ފުރިހަމަ ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން މުބާރާތް ތެރޭގައި ބެހެއްޓުނު ފީބާ ސްޓޭންޑަރޑް ޑިޖިޓަލް ސްކޯރ ބޯރޑް މިމުބާރާތް އިތުރަށް ކުލަގަދަ ކޮށްލުވާލަދީފައިވެއެވެ.

އަދި ފައިނަލް މެޗްގެ އިންޓަވަލް ގަޑީގައި ހާއްސަ އިވެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅިބެލުންތެރިންނަށް 3ޕޮއިންޓް އަދި ފްރީތްރޯ ކޮމްޕެޓިޝަންއެއްވެސް ވަނީ ބާއްވާގޮތަށް ރޭވިފައެވެ.

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment